O egzaminie

NAJBLIŻSZY TERMIN EGZAMINU: czerwiec 2019r.

KOSZT POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Koszt postępowania kwalifikacyjnego (za kwalifikowanie, egzamin ustny i pisemny) o nadanie uprawnień budowlanych do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie:

 1. z tytułu kwalifikowania – 1000,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane 1000,00zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 590,00 zł.


Koszt postępowania kwalifikacyjnego (za kwalifikowanie, egzamin ustny i pisemny) o nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. z tytułu kwalifikowania – 1500,00zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane –1500,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 870,00 zł.

EGZAMIN

Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej daje możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno-budowlanej składa się z dwóch etapów:

 1. Postępowanie kwalifikacyjne – kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
 2. Egzamin:
  1. pisemny – w formie testu jednokrotnego wyboru, przygotowanego osobno dla każdej specjalności, specjalizacji i uprawnień,
  2. ustny – prowadzony przez Komisję, która sprawdza znajomość procesu budowlanego (regulowanego przepisami ogólnymi w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić:

 • odrębnie: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanym, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania,
 • łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu rodzajów uprawnień

Egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadza Okręgowa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna izb architektów. Terminy egzaminu wyznaczane są co najmniej 2 razy w roku. Informacja o terminach egzaminu zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kandydat dopuszczony do egzaminu, zostaje zawiadomiony o terminie egzaminu listem poleconym, przynajmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem.

Wyniki egzaminu podane są do wiadomości kandydata po niejawnym posiedzeniu Komisji Egzaminacyjne. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje że kandydat nie jest dopuszczony do części ustnej egzaminu. Osoba która uzyskała negatywny wynik z części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane może przystąpić tylko do tej części (ale nie później niż po upływie 3 lat od dnia uzyskania wyniku pozytywnego z części pisemnej).

DOKUMENTY

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.  Pobierz
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub kopię odpisu dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusz lub przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek.
 3. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
 4. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki  Pobierz
 5. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki  Pobierz
 6. Praca/prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej, (maksymalnie 3; dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia projektowe bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie).
 7. Życiorys zawodowy.
 8. Kopia dowodu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów RP.
 9. Zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu zawodowego wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych patrona/kierownika praktyk.
 10. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania.

 11. a dodatkowo:
 12. Zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów - jeśli studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 168b ustawy Prawo budowlane;
 13. Decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem
 14. Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 15. Dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat - w przypadku praktyki odbywanej za granicą.  Pobierz
 16. Książka praktyki zawodowej z udokumentowaną praktyką zawodową przed 25 września 2014r., z wpisami potwierdzonymi przez kierownika praktyk do dnia 16 października 2014r - w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r,
 17. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę kierująca praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Po zakupie programu użytkownik otrzyma na maila wzór wypełnionej książki praktyk.

PRAKTYKA

  Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

Uprawnienia Wykształcenie Praktyka przy sporządzaniu projektów Praktyka na budowie
do projektowania bez ograniczeń mgr inż. arch. 1 rok 1 rok
do projektowania w ograniczonym zakresie inż. arch.; 1 rok 1 rok
mgr inż. budownictwa 1 rok 1 rok
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mgr inż. arch. 1 rok 1,5 roku
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie inż. arch.; 1 rok 1,5 roku
mgr inż. budownictwa 1 rok 1,5 roku
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mgr inż. arch. 1 rok 1,5 roku
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie inż. arch.; 1 rok 1,5 roku
mgr inż. budownictwa 1 rok 1,5 roku
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mgr inż. arch.; - 1,5 roku
inż. arch. - 3 lata
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mgr inż. budownictwa - 1,5 roku
inż. arch. - 1,5 roku
inż. budownictwa - 3 lata
technik architekt - 4 lata

Do czego upoważniają uprawnienia?

 1. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upoważniają do:
  1. projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
  2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
  3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
  4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
  5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
 2. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upoważniają do:
  1. projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, oraz
  2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
 3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej upoważniają do:
  1. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
  2. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
  3. wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
  4. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
 4. Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej upoważniają do:
  1. projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m³ w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych,
  2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji ww. obiektów budowlanych,
  3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych,
  4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych,
  5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych.
 5. Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie upoważniają do:
  1. projektowanie oraz sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m³ w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych, oraz
  2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
 6. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie upoważniają do:
  1. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m³ w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej,
  2. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych,
  3. wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych, oraz
  4. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych.