Szczegóły programu egzaminu

1. CZĘŚĆ PISEMNA (TEST)

Egzamin w części pisemnej w specjalności architektonicznej prowadzony jest w formie testu z trzema odpowiedziami do wyboru. Jest to test jednokrotnego wyboru, co znaczy że tylko jedna z zaproponowanych odpowiedzi (A, B, C) jest poprawna. Egzamin składa się z 60 pytań (niezależnie od rodzaju uprawnień). Test zawiera pytania z następujących dziedzin:

  1. 42 pytania z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych ogłoszonych przez Krajową Komisje Kwalifikacyjną,
  2. 12 pytań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
  3. 6 pytań dotyczących postępowania administracyjnego.

Egzamin trwa 90 minut. Czas liczy się od momentu wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę. Próg zdawalności egzaminu wynosi 75% co stanowi 45 pytań z całego testu. Wyniki części pisemnej ogłaszane są bezpośrednio po zakończeniu egzaminu i sprawdzeniu testów. Osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym dopuszczone są do egzaminu ustnego, który przeprowadzany jest w kolejnych dniach. Egzamin pisemny prowadzony jest w całym kraju w jednym czasie.

Pozytywny wynik egzaminu testowego zachowuje ważność przez 3 lata od jego uzyskania

2. CZĘŚĆ USTNA

Egzamin ustny przeprowadzany jest po części pisemnej dla osób które z wynikiem pozytywnym zdały część testową.

Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. Zestaw pytań na które odpowiada kandydat liczy 5 pytań, z czego 3 pytania są losowane, natomiast pozostałe 2 pytania zadawane przez komisję. W celu uzyskania pozytywnego wyniku kandydat musi odpowiedzieć na wszystkie 5 pytań. Dopuszcza się aby odpowiedź na jedno z pytań była niepełna.

Zakres pytań dotyczy umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa oraz stosowania wiedzy technicznej w praktyce zawodowej.

Egzamin trwa 60 minut. Część czasu przeznaczona jest na przygotowanie kandydata (do 25 minut) z wylosowanych pytań. W trakcie przygotowania kandydat ma do dyspozycji zestaw materiałów (rozporządzeń, ustaw oraz norm) z których może korzystać. Kandydat może posługiwać się również swoimi materiałami przygotowanymi w formie drukowanej.

3. SCHEMAT POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Pliki do pobrania:

  1. regulamin postępowania kwalifikacyjnego wraz z załącznikami  Pobierz
  2. wykaz Aktów Prawnych Czerwiec 2024  Pobierz